top of page

Shrubs

Broadleaf Evergreen
Abelia Rose Creek
Abelia Rose Creek

Abelia Rose Creek

press to zoom
Abelia Edward Goucher
Abelia Edward Goucher

Abelia Edward Gouche

press to zoom
Abelia Little Richard
Abelia Little Richard

Abelia Little Richard

press to zoom
Abelia Glossy
Abelia Glossy

Abelia Glossy

press to zoom
Abelia Radiance
Abelia Radiance

Abelia Radiance

press to zoom
Aucuba Green
Aucuba Green

Aucuba Green

press to zoom
Aucuba Gold Dust
Aucuba Gold Dust

Aucuba Gold Dust

press to zoom
Boxwood Winter Green
Boxwood Winter Green

Boxwood Winter Green

press to zoom
Boxwood Korean
Boxwood Korean

Boxwood Korean

press to zoom
Camellia Kumasaka
Camellia Kumasaka

Camellia Kumasaka

press to zoom
Camellia Hana Jiman
Camellia Hana Jiman

Camellia Hana Jiman

press to zoom
Camellia Pink Serenade
Camellia Pink Serenade

Camellia Pink Serenade

press to zoom
Camellia Setsugekka
Camellia Setsugekka

Camellia Setsugekka

press to zoom
Camellia Yuletide
Camellia Yuletide

Camellia Yuletide

press to zoom
Distylium Blue Cascade
Distylium Blue Cascade

Distylium Blue Cascade PP#24,409

press to zoom
Distylium Vintage Jade
Distylium Vintage Jade

Distylium Vintage Jade PP#23,128

press to zoom
Elaegnus Silverberry
Elaegnus Silverberry

Elaegnus Silverberry

press to zoom
Euonymus Manhattan
Euonymus Manhattan

Euonymus Manhattan

press to zoom
Gardenia August Beauty
Gardenia August Beauty

Gardenia August Beauty

press to zoom
Gardenia Frost Proof
Gardenia Frost Proof

Gardenia Frost Proof

press to zoom
Gardenia Kleim's Hardy
Gardenia Kleim's Hardy

Gardenia Kleim's Hardy

press to zoom
Gardenia Radicans
Gardenia Radicans

Gardenia Radicans

press to zoom
Gardenia Variegated
Gardenia Variegated

Gardenia Variegated

press to zoom
Holly Emily Bruner
Holly Emily Bruner

Holly Emily Bruner

press to zoom
Holly Burford
Holly Burford

Holly Burford

press to zoom
Holly Dwarf Burford
Holly Dwarf Burford

Holly Dwarf Burford

press to zoom
Holly Carissa
Holly Carissa

Holly Carissa

press to zoom
Holly Needlepoint
Holly Needlepoint

Holly Needlepoint

press to zoom
Holly Compacta
Holly Compacta

Holly Compacta

press to zoom
Holly Green Lustre
Holly Green Lustre

Holly Green Lustre

press to zoom
Holly Helleri
Holly Helleri

Holly Helleri

press to zoom
Holly Hoogendorn
Holly Hoogendorn

Holly Hoogendorn

press to zoom
Holly Sky Pencil
Holly Sky Pencil

Holly Sky Pencil

press to zoom
Holly Soft Touch
Holly Soft Touch

Holly Soft Touch

press to zoom
Holly Steeds
Holly Steeds

Holly Steeds

press to zoom
Holly Inkberry Shamrock
Holly Inkberry Shamrock

Holly Inkberry Shamrock

press to zoom
Holly Mary Nell
Holly Mary Nell

Holly Mary Nell

press to zoom
Holly Greenleaf American
Holly Greenleaf American

Holly Greenleaf American

press to zoom
Holly Acadiana
Holly Acadiana

Holly Acadiana

press to zoom
Holly Oakleaf
Holly Oakleaf

Holly Oakleaf

press to zoom
Conifer
Globosa Nana
Globosa Nana

Globosa Nana

press to zoom
Cypress King's Gold Mop
Cypress King's Gold Mop

Cypress King's Gold Mop

press to zoom
Juniper Angelica Blue
Juniper Angelica Blue

Juniper Angelica Blue

press to zoom
Juniper Blue Point
Juniper Blue Point

Juniper Blue Point

press to zoom
Gold Lace Juniper
Gold Lace Juniper

Gold Lace Juniper

press to zoom
Juniper Nick's Compact
Juniper Nick's Compact

Juniper Nick's Compact

press to zoom
Juniper Spartan
Juniper Spartan

Juniper Spartan

press to zoom
Juniper Hollywood
Juniper Hollywood

Juniper Hollywood

press to zoom
Juniper Sargent Green
Juniper Sargent Green

Juniper Sargent Green

press to zoom
Juniper Blue Pacific
Juniper Blue Pacific

Juniper Blue Pacific

press to zoom
Juniper Parson's
Juniper Parson's

Juniper Parson's

press to zoom
Juniper Andorra
Juniper Andorra

Juniper Andorra

press to zoom
Juniper Blue Rug
Juniper Blue Rug

Juniper Blue Rug

press to zoom
Juniper Procumbens Nana
Juniper Procumbens Nana

Juniper Procumbens Nana

press to zoom
Grey Owl Juniper
Grey Owl Juniper

Grey Owl Juniper

press to zoom
Arorvitae Emerald
Arorvitae Emerald

Arorvitae Emerald

press to zoom
Deciduous
Barberry Crimson Pygmy
Barberry Crimson Pygmy

Barberry Crimson Pygmy

press to zoom
Barberry Rose Glow
Barberry Rose Glow

Barberry Rose Glow

press to zoom
Butterfly Bush CranRazz
Butterfly Bush CranRazz
press to zoom
Butterfly Bush BiColor
Butterfly Bush BiColor
press to zoom
Beautyberry American
Beautyberry American

Beautyberry American

press to zoom
Beautyberry Issai
Beautyberry Issai

Beautyberry Issai

press to zoom
Sweet Shrub
Sweet Shrub

Sweet Shrub

press to zoom
Bluebeard Dark Knight
Bluebeard Dark Knight
press to zoom
Quince Cameo
Quince Cameo

Quince Cameo

press to zoom
Quince Texas Scarlet
Quince Texas Scarlet

Quince Texas Scarlet

press to zoom
Quince Toyo-Nishiki
Quince Toyo-Nishiki

Quince Toyo-Nishiki

press to zoom
Quince Spitfire
Quince Spitfire

Quince Spitfire

press to zoom
Clethra Hummingbird
Clethra Hummingbird

Clethra Hummingbird Summersweet

press to zoom
Clethra Rosea
Clethra Rosea

Clethra Rosea Summersweet

press to zoom
Clethra Ruby Spice Summersweet
Clethra Ruby Spice Summersweet
press to zoom
Dogwood Redtwig
Dogwood Redtwig

Dogwood Redtwig

press to zoom
Burning Bush
Burning Bush

Burning Bush

press to zoom
Hydrangea Annabelle
Hydrangea Annabelle

Hydrangea Annabelle

press to zoom
Hydrangea Glowing Embers
Hydrangea Glowing Embers

Hydrangea Glowing Embers

press to zoom
Hydrangea Nikko Blue
Hydrangea Nikko Blue

Hydrangea Nikko Blue

press to zoom
Hydrangea Penny Mac
Hydrangea Penny Mac

Hydrangea Penny Mac

press to zoom
Hydrangea Pee Gee
Hydrangea Pee Gee

Hydrangea Pee Gee

press to zoom
Little Lime® Hydrangea
Little Lime® Hydrangea

Little Lime® Hydrangea

press to zoom
Limelight Hydrangea
Limelight Hydrangea

Limelight Hydrangea

press to zoom
Hydrangea Tardiva
Hydrangea Tardiva

Hydrangea Tardiva

press to zoom
Snow Queen Oakleaf Hydrangea
Snow Queen Oakleaf Hydrangea

Snow Queen Oakleaf Hydrangea

press to zoom
Itea Henrys Garnet
Itea Henrys Garnet

Itea Henrys Garnet

press to zoom
Rose Red Drift ®
Rose Red Drift ®

Rose Red Drift ®

press to zoom
Rose Peach Drift ®
Rose Peach Drift ®

Rose Peach Drift ®

press to zoom
Rose Popcorn Drift ®
Rose Popcorn Drift ®

Rose Popcorn Drift ®

press to zoom
Rose Sunny Knockout ®
Rose Sunny Knockout ®

Rose Sunny Knockout ®

press to zoom
Rose Double Red Knockout ®
Rose Double Red Knockout ®

Rose Double Red Knockout ®

press to zoom
Rose Double Pink Knockout ®
Rose Double Pink Knockout ®

Rose Double Pink Knockout ®

press to zoom
Spirea Goldmound
Spirea Goldmound

Spirea Goldmound

press to zoom
Spirea Little Princess
Spirea Little Princess

Spirea Little Princess

press to zoom
Spirea Shirobana
Spirea Shirobana

Spirea Shirobana

press to zoom
Spirea Bridal Wreath
Spirea Bridal Wreath

Spirea Bridal Wreath

press to zoom
Spirea Anthony Waterer
Spirea Anthony Waterer

Spirea Anthony Waterer

press to zoom
Spirea Goldflame
Spirea Goldflame

Spirea Goldflame

press to zoom
Spirea Vanhoutte
Spirea Vanhoutte

Spirea Vanhoutte

press to zoom
bottom of page